در باب دل (۲)

دلخواه: آنچه (آنکه) دل آن را بخواهد.

دلگیر: آنچه موجب گرفتگی دل است.

دلباز: آنچه موجب گشایش و باز شدن دل است.

اشتراک‌گذاری