افسوس

افسوس که آنچه بر آدم روا می شود، هیچ احدی جز خودش از آن خبردار نمی شود.

محمود دولت آبادی، روزگار سپری شده مردم سالخورده

 

اشتراک‌گذاری

که حسابش جداست

حسرت روزهای رفته را نمی خورم

جز یک شب تابستان

که حسابش جداست

(ناظم حکمت)

اشتراک‌گذاری

چای

1

بازار استانبول، ترکیه

چایت را بنوش
نگران فردا نباش
از گندمزار من و تو
مشتی کاه میماند برای بادها

اشتراک‌گذاری

I’m no fucking good

Perfurme de Mulher (1)

برخی فیلم ها آثاری هستند برای بارها دیده شدن! Sense of a woman یکی از همین فیلم هاست. فرصتی دست داد تا دوباره به تماشای جادوی جناب پاچینو بنشینیم. چنین دیالوگ هایی را از زبان استاد شنیدن باید!

Lt. Col. Frank Slade: Goodbye, Willie. I’m no fucking good. I never have been

Lt. Col. Frank Slade: Out of order, I show you out of order. You don’t know what out of order is, Mr. Trask. I’d show you, but I’m too old, I’m too tired, I’m too fuckin’ blind. If I were the man I was five years ago, I’d take a FLAMETHROWER to this place! Out of order? Who the hell do you think you’re talkin’ to? I’ve been around, you know? There was a time I could see. And I have seen. Boys like these, younger than these, their arms torn out, their legs ripped off. But there isn’t nothin’ like the sight of an amputated spirit. There is no prosthetic for that. You think you’re merely sending this splendid foot soldier back home to Oregon with his tail between his legs, but I say you are… executin’ his soul! And why? Because he’s not a Bairdman. Bairdmen. You hurt this boy, you’re gonna be Baird bums, the lot of ya. And Harry, Jimmy, Trent, wherever you are out there, FUCK YOU TOO!

Lt. Col. Frank Slade: Goodbye, Willie. I’m no fucking good. I never have been
Lt. Col. Frank Slade: Out of order, I show you out of order. You don’t know what out of order is, Mr. Trask. I’d show you, but I’m too old, I’m too tired, I’m too fuckin’ blind. If I were the man I was five years ago, I’d take a FLAMETHROWER to this place! Out of order? Who the hell do you think you’re talkin’ to? I’ve been around, you know? There was a time I could see. And I have seen. Boys like these, younger than these, their arms torn out, their legs ripped off. But there isn’t nothin’ like the sight of an amputated spirit. There is no prosthetic for that. You think you’re merely sending this splendid foot soldier back home to Oregon with his tail between his legs, but I say you are… executin’ his soul! And why? Because he’s not a Bairdman. Bairdmen. You hurt this boy, you’re gonna be Baird bums, the lot of ya. And Harry, Jimmy, Trent, wherever you are out there, FUCK YOU T
اشتراک‌گذاری

زندگی

برادرم! اصلاً غمگین و ناراحت نیستم. هرجا که باشی زندگی، زندگی است، زندگی درون ماست نه بیرون ما. آن جا تنها نخواهم بود. انسان بودن میان دیگر آدمیان و انسان ماندن، نومید نشدن و سقوط نکردن در مصیبت هایی که ممکن است سرت بیاید، زندگی یعنی همین. کار زندگی همین است.

از نامه ی داستایوفسکی به برادرش در ۲۲ دسامبر ۱۸۴۹ روزی که قرار بود داستایوفسکی اعدام شود.

اشتراک‌گذاری