خزعبلات یک انسان بی خواب (۵)

ـ تو هم که خواب های غلط می فرستی
با چند نفر می چتی خدای بزرگ؟

 ـ از معجزات بزرگ خداوند است که فاحشگان غالباْ چشمانی معصوم دارند.

ـ زن و شوهر بسیار خوشبخت بودند تا قبل از آنکه مرد تخصصش را در زنان و زایمان بگیرد.

اشتراک‌گذاری